Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องFacebook อบต.เกียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจร... (25 เม.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ รายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกั... (25 เม.ย. 2565)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (25 เม.ย. 2565)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคพิษสุน... (18 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 (08 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครึ่งปีแรก ประจำปี... (07 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องการเลื่อนข้ันพนักงานส่วนตำบล ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ ... (07 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (06 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี... (04 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล... (01 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบ... (01 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล... (01 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ระยะเวลา 6... (01 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ งบประม... (31 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามวัดการรั... (01 มี.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่... (28 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพ... (28 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประ... (08 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการก... (08 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์... (08 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.เกียร์ เข้าร่วมกิจกรร... (28 เม.ย. 2565)  

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่เข้าร... (25 เม.ย. 2565)  

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่เข้าร... (22 เม.ย. 2565)  

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่เข้าร... (21 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่เข้าร... (20 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบเค... (19 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่เข้าร... (19 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบเค... (18 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่เข้าร... (18 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่เข้าร... (12 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบเค... (12 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ จัดประชุมปรึกษ... (12 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่เข้าร... (11 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่มอบเค... (11 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่เข้าร... (08 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ เข้าร่วมประชุม... (08 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่เข้าร... (07 เม.ย. 2565)

ลงพื้นเยี่ยมเยียนและพบปะผ... (07 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่เข้าร... (05 เม.ย. 2565)

อบต.เกียร์ ประชุมเพื่อปรึ... (01 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ... (04 เม.ย. 2565)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการก... (15 มี.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ... (02 มี.ค. 2565)  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ. 24-001 บ้านน้ำใส หมู่ที่ 3 ... (25 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ... (08 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.... (04 ม.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการซ... (14 ธ.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.... (02 ธ.ค. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม สายบ้านน้ำใสทะลุบ้านไอบือนา หมู่ที่ 3 ตำบลเกียร์ อำเภอส... (24 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (08 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ... (03 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... (18 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (... (12 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.... (04 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการก... (30 ก.ย. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างมัสยิด หมู่ที่ 3 ทะลุภูเขาร้อย (ต่อเส้นเด... (21 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.... (03 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.... (03 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ... (05 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจ... (09 มี.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบป... (02 มี.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (25 ก.พ. 2565)  
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสรรหา... (11 ก.พ. 2565)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (10 ก.พ. 2565)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยกา... (10 ก.พ. 2565)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสรรหาและเลื... (03 ก.พ. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปร... (31 ม.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (25 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง... (13 ส.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ปิดทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ (12 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เลื่อนกำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น... (12 ก.ค. 2564)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสรรหาและเลื... (08 ก.ค. 2564)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนั... (01 ก.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (30 มิ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแห... (04 มิ.ย. 2564)
คำสั่ง อบต.เกียร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติงานเกี... (24 พ.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่... (14 พ.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเ... (14 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้อำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใน... (24 เม.ย. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้
www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
e-mail:  gear8931@gmail.com