Responsive image
หัวหน้าส่วนราชการ
Responsive image
นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล
ปลัด อบต.เกียร์
Responsive image
นางสาวศรียา เพ็ชรรัตน์
รองปลัด อบต.เกียร์
Responsive image
นางสาวทิฆัมพร อินทการ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางวรรณา สิทธิเชาวนะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
นายกิตติพงษ์ แสงวรรณลอย
ผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
นางสาวศรียา เพ็ชรรัตน์
รองปลัด อบต.เกียร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้