Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง 
                  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีความหนาแน่น คิด เป็น 23.42 คน : ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 63.3 ตารางกิโลเมตร จำนวนเนื้อที่ทั้งหมด 36,762 ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน
ตำบลแว้งและ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี
ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน
ประวัติหมู่ที่ 1 (บ้านเกียร์)
                 ตามหลักฐานเดิม  บ้านเกียร์  หมู่  1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส   มีนายยูโซ๊ะ  ไม่ทราบนามสกุล  เป็นคนแรกมาจากตำบลสากอ  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านแห่งนี้ และต่อมาได้รับการยอมรับจากชาวบ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน  คำว่า “เกียร์” มาจากคำว่า “กีแย” ซึ่งผู้ใหญ่ยูโซ๊ะ เป็นคนตั้งชื่อแต่ต่อมาเมื่อเรียกกันนานเข้าก็เลยเพี้ยนมาเป็น เกียร์ มาจนถึงปัจจุบัน
            พื้นที่อานาเขตของหมู่ที่ 1 
ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ   บ้านไอยามู
ทิศใต้                     ติดต่อกับ   บ้านสายเอก  ตำบลมาโมง  บ้านราษฎร์สามัคคี  ตำบลสุคิริน
ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ   บ้านน้ำใส  ตำบลเกียร์  บ้านราษฎร์ประสาน ตำบลสุคิริน
ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ   บ้านสายบริษัท  ตำบลเกียร์ 

 
            ลักษณะประชากร 
                   ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยจะมีไทยพุทธเป็นบางส่วน การประกอบอาชีพของราษฎรในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ ทำสวนยางพารา ไม้ผล ส่วนอาชีพรองได้แก่ การรับจ้างทั่วไป 
            ศิลปวัฒนธรรม / ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน
1.      กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
2.      การจักรสานตะกร้าพลาสติก
ประวัติหมู่ที่ 2   (บ้านไอยามู)
                     ตามหลักฐานเดิม  บ้านไอยามู  หมู่  2   ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส   มาจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ตั้งของตำบล  มีลักษณะราบลุ่ม  มีลำคลองธรรมชาติไหลผ่าน และที่บริเวณลำคลองแห่งนี้จะมีต้นชมพู่น้ำขนาดใหญ่ขึ้นอยู่  ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม และจะเรียกต้นชมพู่เป็นภาษาท้องถิ่น  ว่า  “ยามู”   และบริเวณต้นชมพู่ใหญ่แห่งนี้เวลาชาวบ้านเดินทางผ่านทางสายนี้  ก็มักจะอาศัยใต้ร่มเงาหยุดพักเหนื่อย   ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า  “ไอยามู”  มาจนปัจจุบัน
            พื้นที่อานาเขตของหมู่ที่ 2
ทิศเหนือ                ติดต่อกับ  บ้านทรงคีรี  ต.เกียร์  และบ้านกูยิ  ต.ร่มไทร
ทิศใต้                    ติดต่อกับ  บ้านเกียร์   และบ้านสายบริษัท  ต.เกียร์
ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ   บ้านน้ำใส   ต.เกียร์
ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ   อำเภอสุไหงปาดี 
 
            ลักษณะประชากร 
                   ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยจะมีไทยพุทธเป็นบางส่วน ประมาณ 2 % การประกอบอาชีพของราษฎรในหมู่บ้าน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ ทำสวนยางพารา ไม้ผล ส่วนอาชีพรองได้แก่  การรับจ้างทั่วไป 
 
            ศิลปวัฒนธรรม / ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน
1.      กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีประจำถิ่น ของกลุ่มสตรี
2.      กลุ่มกลองยาวสัมพันธ์ 
 
ประวัติหมู่ที่ 3  (บ้านน้ำใส)
                 ตามหลักฐานเดิม  บ้านน้ำใส   หมู่ที่ 3     ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  เดิมเมื่ออดีตปรากฏหลักฐานว่า   “น้ำใส”   มาจากคำว่า  “ไอร์ปูเต๊ะ”  ซึ่งหมายถึงน้ำ และทรายที่มีสีขาวล้วน ซึ่งช่วงไหนที่ปรากฏว่าน้ำ และทรายในลำคลองแห่งนี้มีสีขาวล้วนขึ้นมา  ชาวบ้านเชื่อว่า  ห้ามมิให้บุคคลเดินข้ามลำคลอง และถูกน้ำ และทรายโดยเด็ดขาด  เพราะจะทำให้มีอันเป็นไป  หมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่อาศัย  คือ  นายเจ๊ะโซ๊ะ  บินนิลา  และนายยูโซ๊ะ  ซอเหาะ  ต่อมาในสมัยท่านนายอำเภอ    กิตติ   กิตติโชควัฒนา  ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากิ่งอำเภอสุคิริน  ในสมัยนั้น  ท่านได้เปลี่ยนชื่อจาก “ไอร์ปูเต๊ะ”  มาเป็น  น้ำใส  แทน  เพราะในยุคนั้น  “ไอร์ปูเต๊ะ”  โด่งดังในด้านผู้ก่อการร้ายชุกชุมมาก
            พื้นที่อานาเขตของหมู่ที่ 3
ทิศเหนือ                ติดต่อกับ  บ้านทรงคีรี  ต.เกียร์  และบ้านไอดีแย  ต.ร่มไทร
ทิศใต้                    ติดต่อกับ  บ้านเกียร์    และบ้านราษฎร์ประสาทน ต.สุคิริน
ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ   บ้าน กม. 17  ต.สุคิริน
ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ   บ้านไอยามู  ต.เกียร์ 
 
            ลักษณะประชากร 
                   ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม  โดยจะมีไทยพุทธเป็นบางส่วน   ประมาณ   2  %   การประกอบอาชีพของราษฎรในหมู่บ้าน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร    คือ   ทำสวนยางพารา  ไม้ผล  ส่วนอาชีพรองได้แก่  การรับจ้างทั่วไป   
            ศิลปวัฒนธรรม / ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน
1.      กลุ่มดิเกฮูลู รักบ้านเกิด
2.      กลุ่มทำขนมประเภทนึ่ง

ประวัติหมู่ที่ 4 (บ้านทรงคีรี)
            ตามหลักฐานเดิม  บ้านทรงคีรี   หมู่ที่ 4 ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  เดิมเมื่ออดีตปรากฏหลักฐานว่า   “ทรงคีรี”  มาจากคำว่า “กำปงจอเปะ” หมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านยุคแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นราษฎร์ที่อพยพมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา นับถือศาสนาอิสลาม โดยเข้ามาอาศัยเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองสุคิริน และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน  จาก “กำปงจอเป๊ะ” มาเป็นบ้าน “ทรงคีรี” จนปัจจุบัน”
            พื้นที่อานาเขตของหมู่ที่ 4
ทิศเหนือ                ติดต่อกับ  บ้านกูยิ  และบ้านบาลูกายาอิง   ต.ร่มไทร
ทิศใต้                    ติดต่อกับ  บ้านไอยามู  ต.เกียร์
ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ  บ้านไอยามู  ต.เกียร์
  และบ้านบาลูกายาอิง  ต.ร่มไทร
ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ  บ้านไอยามู  ตำบลเกียร์ 
 
            ลักษณะประชากร 
                   ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยจะมีไทยพุทธเป็นบางส่วน การประกอบอาชีพของราษฎรในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ ทำสวนยางพารา ไม้ผล ส่วนอาชีพรองได้แก่ การรับจ้างทั่วไป 
 
            ศิลปวัฒนธรรม / ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน
1.      การเพาะเห็ด ของกลุ่มสตรี 
 
ประวัติหมู่ที่ 5 (บ้านสายบริษัท)
            ตามหลักฐานเดิม บ้านสายบริษัท  หมู่ที่ 5 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เดิมเมื่ออดีตปรากฏหลักฐานว่า “สายบริษัท” เมื่ออดีตอำเภอสุคิริน จะมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากจึงมีบริษัทเข้ามารับสัมปทานทำไม้ซุง และทางบริษัทได้ใช้พื้นที่บริเวณสามแยกบริษัทแห่งนี้เป็นที่กองท่อนซุง ทั้งหมดที่ตัดในอำเภอสุคิริน  และในทุกปีทางบริษัทจะมีการเลี้ยงพนักงานรวมทั้งช้างที่ใช้ลากซุงด้วย  ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “สายบริษัท” มาจนถึงปัจจุบัน  
 
            พื้นที่อานาเขตของหมู่ที่ 5
ทิศเหนือ                ติดต่อกับ   บ้านไอยามู  ต.เกียร์  และบ้านกูยิ   ต.ร่มไทร
ทิศใต้                    ติดต่อกับ   บ้านสายเอก  ต.มาโมง
ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ   บ้านไอยามู  ต.เกียร์
ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ   อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส
            ลักษณะประชากร 
                   ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยจะมีไทยพุทธเป็นบางส่วน การประกอบอาชีพของราษฎรในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ ทำสวนยางพารา ไม้ผล ส่วนอาชีพรองได้แก่ การรับจ้างทั่วไป 
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
     องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและป่าเขา สภาพ ภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือฤดูร้อนกับฤดูฝน ช่วงฤดูร้อนในเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม และฤดูฝนช่วงเดือนสิงหาคม - มกราคม และจะมีฝนตกชุกช่วงเดือนตุลาคม -มกราคมของทุกปี
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     ทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นน้ำตก 2 สาย คือน้ำตกธารหินงาม และน้ำตกสายรุ้ง มีลำคลองธรรมชาติ 4 สาย คือ
          1. ลำคลองบ้านไอยามู
          2. ลำคลองบ้านสายบริษัท
          3. ลำคลองบ้านทรงคีรี 
          4. ลำคลองบ้านน้ำใส  (แม่น้ำสายบุรี)
     ทรัพยากรป่าไม้ สภาพป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีป่าไม้ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง และป่าไม้อื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้พืชผล เช่น ยางพารา เงาะ ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ 
     ทรัพยากรดิน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงภูเขา เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายมีการระบายน้ำได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เหมาะสำหรับการปลูกพืชไม้ยืนต้น เช่นยางพารา ลองกอง เงาะ ทุเรียน มังคุด ฯลฯ

เขตการปกครองและบริหาร
     หมู่ที่ 1 บ้านเกียร์, กม.6 
     หมู่ที่ 2 บ้านกม.7, บ้านกม.8, บ้านบาเลาะมาตอ, บ้านกูบากูลิง, บ้านแบตา 
     หมู่ที่ 3 บ้านน้ำใส, บ้านไอบือนา 
     หมู่ที่ 4 บ้านทรงคีรี 
     หมู่ที่ 5 บ้านสายบริษัทใน – นอก


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้
www.gear.go.th /facebook.com : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
e-mail:  Gear9886@gmail.com