Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางทิฆัมพร อินทการ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายธวัชชัย ใบจิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวศจีรัตน์ แก้วหนู
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Responsive image
-
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
Responsive image
นางรอซีลา บินมะนอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
Responsive image
นายสูฟยาน เจะนิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวโนเรีย บือซา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายเกียรติศักดิ์ บินฮาแว
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาวซามีลา นิมิ๊
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายเราะห์มาน ยะปา
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายวรภัค มงคลวัจน์
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายนริศ ไชยธรรม
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายมะไซดี ยาเด็ง
นักการภารโรง
Responsive image
นางสาวมุธิตา เหล็กหมาด
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวอรุณี สะแปอิง
จ้างเหมาบริการ (ประชาสัมพันธ์)
Responsive image
นางสาวฟาตีมิง ยา
จ้างเหมาบริการ (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
Responsive image

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้
www.gear.go.th /facebook.com : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
e-mail:  Gear9886@gmail.com