Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากรในตำบลเกียร์ 
     มีจำนวนทั้งสิ้น 3,644 คน ชาย 1,898 คน หญิง 1,746 คน จำนวนครัวเรือน 1014 ครัวเรือน โดยประชากร แยกเป็นหมู่บ้าน ได้ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
รวม
ชาย
48
658
460
240
492
1,898
หญิง
61
584
438
222
441
1,746
รวม
109
1,242
898
462
993
3,644
จำนวนครัวเรื่อน
53
343
222
126
270
1014
                     
                      *ข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 กันยายน  2561
 
 การศึกษา 
     มีโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จำนวน 2 แห่ง สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
                  มีโรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน   2   แห่ง ได้แก่
ชื่อสถานศึกษา จำนวนนักเรียน
อนุบาล ประถมศึกษา รวม
 
อนุบาล 1
 
อนุบาล 2
 
อนุบาล 3
 ป.1  ป.2  ป.3  ป.4 ป.5 ป.6 ม.1
 ม.2
 
 ม.3
โรงเรียนนิคมพัฒนา ๒ - 22 20 26 24 22 37 17 27 8 6 15 223
โรงเรียนบ้านน้ำใส 4 17 12 26 22 22 17 19 18 0 0 0 157
                                                                                                         
                                                                                                          *ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2561                                                
 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง ดังนี้
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง จำนวนเด็ก จำนวนบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอยามู หมู่ 2 63

 10
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายบริษัท หมู่ 5 65 10
                   

 

*ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  (ตาดีกา)  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด มี 6 แห่ง 
     1. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุลฮูดา (กม.7)
     2. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อัลฮีดายาตุลอิสลามียะห์ (บ้านทรงคีรี)
     3. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) คอยรียะห์ (บ้านสายบริษัท)
     4. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรูลอิสลามรอวียะห์ (บ้านนำ้ใส)
     5. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ไอยามู (บ้านไอยามู)
     6. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฟัจรอตูลอูลูม (บ้านไอบือนา)
     
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์  แบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่
1

2

3

4

5
ชื่อบ้าน
บ้านเกียร์

บ้านไอร์ยามู

บ้านน้ำใส

บ้านทรงคีรี

บ้านสายบริษัท
ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผญ. นายณรงค์ เจ๊ะนาแว

ผญ. นายลุกมัน สะมะแอ

ผญ. นายเอกลักษณ์ อาแว

กำนัน  ศิริวัฒน์ ไชยมณี

ผญ. เจ๊ะอูเซ็ง  สือแม         
ชื่อสมาชิก อบต.
1. นายบาฮารี บินเจ๊ะกา
2.  -
1. นายมะรอสลี  การี
2. นายยือมิง  บูสางา
1. นายรอยะ  บินบากา
2. นายสะปีอิง  หมะหมีน
1. นายฮาซันไซนี  โฉมอุภัย
2. นายมะยาดาวี  สะบูดิง
1. นายหามะ  สาแม
2. นางสาวมารียะห์  มือเยาะ

ศาสนา
     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 5 มัสยิดจำนวน 6 แห่ง บาลาเซาะห์ จำนวน 6 แห่ง ไม่มีวัดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์  
    
มัสยิดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ มี 6 แห่ง 
     1. มัสยิดดารุลฮูดา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้าน กม.7 
     2. มัสยิดไอยามู ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านไอยามู
     3. มัสยิดรอวียะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านน้ำใส 
     4. มัสยิดอัลคอยรียะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 สายบริษัท 
     5. มัสยิดอัลฮีดายาตุลอิสลามียะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านทรงคีรี 
     6. มัสยิดอัสสอฮาบะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ไอบือนา 
     
ประเพณีและวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญได้แก่ ประเพณีถือศีลอด ประเพณีวันฮารีรายอ ประเพณีวันเมาลิด  ประเพณีการเข้าสุนัต ประเพณีมาแกปูโละ (กินเหนียว) ฯลฯ วัฒนธรรมที่สำคัญได้แก่ การแต่งกายแบบมลายูพื้นบ้าน  การทักทาย ฯลฯ

การสาธารณสุข 
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ มีสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้ 
          - สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ไอยามู จำนวน 1 แห่ง  ขนาด 3 เตียง  จำนวนบุคลากร  6  คน
             ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลำอยามู  คือ  นางแฉล้ม  เพ็ชรนิล 
          - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 - หมู่ที่ 5  จำนวน  28  คน                   

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  อีเมล์ : 
Gear6173@hotmail.com
ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์

www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์