Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์  แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 1 สำนัก 3 กอง ได้แก่
     1. สำนักปลัด  
     2. กองคลัง 
     3. กองช่าง
     4. กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
     อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ มีทั้งหมด 29 คน แยกเป็น 
          - พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 12 คน
          - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 11 คน
          - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน ดังตารางต่อไปนี้

 
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
 ส่วนงาน จำนวนพนักงาน อบต. ตามระดับ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าตามภารกิจ รวม
1. สำนักงานปลัด - - 3 - 2 2 - 1 - - 4 3 15
2. กองคลัง - - 1 1 - 1 - - - - - 3 6
3. กองช่าง - - - - 1 - - - - - 1 2
4. กองการศึกษาฯ - -   - - 1 - - - - 4 6 11
รวม - - 4 1 3 4 - 1 - - 8 13 34
                                                                                                                           ข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที่  ณ  เมษายน   
องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ มีอำนาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้
     1. การจัดทำข้อบัญญัติ
     2. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
     3. สนับสนุนให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
     4. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
     5. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและบำรุงทางระบายน้ำ 
     6. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  รวมทั้งบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
     7. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  รวมทั้งให้มี และบำรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง
     8. ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม
     9. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ และ ฌาปนสถาน
     10. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
     11. ให้มีน้ำสะอาดและการประปา
     12. ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
     13. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น   
     14. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือตามหนังสือสั่งการ


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  อีเมล์ : 
Gear6173@hotmail.com
ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์

www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์