Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันงดสูบบุหรี่โลก

สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกๆประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ในการลด ละ เลิกบุหรี่ สำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ.2567 ได้กำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกว่า"#บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว"หรือ"Stop The lies" เพื่อใช้เป็นแนวทางการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในทิศทางเดียวกันตลอดปี ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ จึงประชาสัมพันธ์ในประเด็น "#บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว"หรือ"Stop The lies" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็ก เยาวชน ที่อยู่ในวัยเรียน วัยรุ่น มีความอยากริลองผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ให้เกิดการปรับพฤติกรรมสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงเพื่อมุ่งเป้าลดปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า และปกป้องเด็ก เยาวชนไทยมิให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ต่อไป
#วันงดบุหรี่โลก
#รวมป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
"#บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว"หรือ"Stop The lies"
วันงดสูบบุหรี่โลก
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2567