Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้พิการ
ฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ร่อนแร่ในพื้นที่ตำบลเกียร์
        เนื่องด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศเรื่อง กําหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ. 2560 การร่อนแร่ให้กระทําได้ทุกจังหวัด จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ใดประสงค์จะร่อนแร่ ให้แจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่จะร่อนแร่ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แจ้งการร่อนแร่ ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่จะร่อนแร่
3) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง หรือผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเป็นผู้มี รายได้น้อย
๔) ไม่เป็นผู้รับจ้างหรือเป็นตัวแทนทําการร่อนแร่แทนตัวการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตกลง โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายใน การร่อนแร่เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น
5) ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะ เป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ แก่บุคคลอื่น
        ผู้ใดประสงค์จะรับใบการแจ้งร่อนแร่และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ร่อนแร่ในพื้นที่ตำบลเกียร์ สามารถแจ้งได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ในวันและเวลาราชการ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2) รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 1 ปี
3) หนังสือรับรองผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้ร้อยกับกระทรงการคัลง หรือหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2567