Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสุคิริน
Responsive image
 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสุคิริน

อำเภอสุคิริน มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมายกระจายทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งแต่ละแห่งนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การมาเยือน  และเพื่อความสะดวกในการหาข้อมูลของนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลสุคิริน จึงรวบรวมข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลที่น่าสนใจ ดังนี้

๑. ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว   “ตำหนักสุคิริน”

๒. ข้อมูลทั่วไป

“ตำหนักสุคิริน”ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ หนึ่งในพื้นที่ของอำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูสู่อำเภอสุคิริน ให้นักท่องเที่ยวได้แวะสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พร้อมเยี่ยมชมทัศนียภาพที่สวยงาม กับไม้ดอกไม้ประดับที่ผลิดอกสวยงามตลอดทั้งปี  ซึ่งแต่เดิมนั้นสถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จย่า เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอสุคิริน ปัจจุบัน นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พัฒนาซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์พระตำหนักสุคิรินให้มีความสวยงาม และถือเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของชาวสุคิริน

๒.๑ ประวัติความเป็นมา

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพื้นที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส เป็นครั้งแรกดังปรากฏในลายพระหัตถ์ที่ได้พระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกนิคมฯว่า “ขอให้นิคมนี้จงมีความเจริญรุ่งเรือง คนอยู่ในศีลธรรม เพื่อความสุขของตนเองและส่วนรวม” การรับเสด็จในครั้งนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่นิคมฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่านเสด็จประทับ ณ เรือนรับรองของนิคมฯซึ่งเป็นอาคารเล็กๆเท่านั้น จึงไม่สะดวกที่จะให้สมาชิกนิคมฯ เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานการช่วยเหลือ

          และในปี ๒๕๐๘ นายสุวรรณ  รื่นยศ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์(ปัจจุบันเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ในขณะนั้นได้ดำริและมอบหมายให้นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้  จังหวัดนราธิวาส พร้อมสนับสนุนงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง “ตำหนัก” ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ โดยมีนายสิน  วงศ์เพชร  ผู้ปกครองนิคมฯคนแรก เป็นผู้แนวการสร้าง นายประวัติ  รัตนจำลอง หัวหน้าช่างกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง  ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ  ๙ เดือน จึงแล้วเสร็จ นิคมฯจึงได้กราบบังคมทูลถวาย “ตำหนัก” แด่พระองค์ท่าน เพื่อใช้เป็นที่ประทับระหว่างทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นิคมฯ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

          สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้เสด็จมาประทับ ณ ตำหนักที่นิคมฯได้ก่อสร้างและทูลเกล้าถวายฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน คำว่า “สุคิริน” ให้เป็นชื่อของตำหนักซึ่งมีความหมายเป็นสิริมงคลว่า “พันธุ์ไม้อันเขียวชอุ่ม” มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขา ป่าไม้ และพืชพรรณไม้นานาชนิด

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐ กรมการปกครองแยกพื้นที่บางส่วนของอำเภอแว้ง  ตำบลมาโมง เป็นเขตการปกครองของ “กิ่งอำเภอสุคิริน” และ”นิคมสร้างตนเองสุคิริน” มาเป็นอำเภอสุคิริน จวบจนถึงปัจจุบัน

๒.๒ เอกลักษณ์ที่โดดเด่น

ตำหนักสุคิริน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางทัศนียภาพ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เทือกเขา ป่าไม้ สภาพอากาศที่บริสุทธิ์ ทำให้มีไม้ดอกไม้ประดับผลิดอกสวยงามตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเก็บภาพความประทับใจ ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่าเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชาวสุคิริน

ทั้งนี้ ตำหนักสุคิรินยังมีโครงการริเริ่มที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสุคิริน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สุคิรินที่รวบรวมวัตถุโบราณ รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพร่อนทองในอดีต ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริต่างๆของในอำเภอสุคิริน

 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจในอำเภอสุคิริน ไม่ว่าจะเป็น ศาลเจ้าโต๊ะโม๊ะ โครงการพระราชดำริ นาข้าวขั้นบันได ที่ยาเด๊ะ ฟาร์มตัวอย่างไอร์ปาโจ เป็นต้น  โดยตำหนักสุคิรินจะรวบรวมเส้นทางการเดินทางพร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ในเขตอำเภอสุคิรินให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาข้อมูล

 

๓. การเดินทาง (ทางรถยนต์/รถไฟ/เครื่องบิน)

- เครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – นราธิวาส จากนั้น เดินทางโดยรถบริการสาธารณะ ซึ่งมีรถตู้นราธิวาส – สุไหงโก – ลก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4084 ผ่านอำเภอตากใบ ถึงสถานีขนส่งสุไหงโก – ลก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถประจำทางหน้าสถานีรถไฟ สุไหงโก - ลก - แว้ง – สุคิริน มีรถออกทุกหนึ่งชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที

- รถไฟ เส้นทางกรุงเทพ – สุไหงโก  ลก ถึงสถานีรถไฟสุไหงโก – ลก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถประจำทางหน้าสถานีรถไฟ สุไหงโก - ลก - แว้ง – สุคิริน มีรถออกทุกหนึ่งชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที

- ทางรถยนต์ เส้นทางสายที่ ๑ จากจังหวัดนราธิวาส ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4055 ผ่านอำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4115 ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 34 นาที ด้วยระยะทาง 71 กิโลเมตร

เส้นทางสายที่ ๒ จากจังหวัดนราธิวาส ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4084 ผ่านอำเภอตากใบ อำเภอแว้ง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4057 ด้วยระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที

๔. ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลมาโมง  อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓ – ๖๕๖๐๖๘  โทรสาร ๐๗๓ – ๖๕๖๐๖๘

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2557