Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสุคิริน
Responsive image
 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสุคิริน

อำเภอสุคิริน มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมายกระจายทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งแต่ละแห่งนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การมาเยือน  และเพื่อความสะดวกในการหาข้อมูลของนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลสุคิริน จึงรวบรวมข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลที่น่าสนใจ ดังนี้

๑. ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว   “ตำหนักสุคิริน”

๒. ข้อมูลทั่วไป

“ตำหนักสุคิริน”ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ หนึ่งในพื้นที่ของอำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูสู่อำเภอสุคิริน ให้นักท่องเที่ยวได้แวะสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พร้อมเยี่ยมชมทัศนียภาพที่สวยงาม กับไม้ดอกไม้ประดับที่ผลิดอกสวยงามตลอดทั้งปี  ซึ่งแต่เดิมนั้นสถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จย่า เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอสุคิริน ปัจจุบัน นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พัฒนาซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์พระตำหนักสุคิรินให้มีความสวยงาม และถือเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของชาวสุคิริน

๒.๑ ประวัติความเป็นมา

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพื้นที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส เป็นครั้งแรกดังปรากฏในลายพระหัตถ์ที่ได้พระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกนิคมฯว่า “ขอให้นิคมนี้จงมีความเจริญรุ่งเรือง คนอยู่ในศีลธรรม เพื่อความสุขของตนเองและส่วนรวม” การรับเสด็จในครั้งนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่นิคมฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่านเสด็จประทับ ณ เรือนรับรองของนิคมฯซึ่งเป็นอาคารเล็กๆเท่านั้น จึงไม่สะดวกที่จะให้สมาชิกนิคมฯ เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานการช่วยเหลือ

          และในปี ๒๕๐๘ นายสุวรรณ  รื่นยศ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์(ปัจจุบันเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ในขณะนั้นได้ดำริและมอบหมายให้นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้  จังหวัดนราธิวาส พร้อมสนับสนุนงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง “ตำหนัก” ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ โดยมีนายสิน  วงศ์เพชร  ผู้ปกครองนิคมฯคนแรก เป็นผู้แนวการสร้าง นายประวัติ  รัตนจำลอง หัวหน้าช่างกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง  ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ  ๙ เดือน จึงแล้วเสร็จ นิคมฯจึงได้กราบบังคมทูลถวาย “ตำหนัก” แด่พระองค์ท่าน เพื่อใช้เป็นที่ประทับระหว่างทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นิคมฯ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

          สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้เสด็จมาประทับ ณ ตำหนักที่นิคมฯได้ก่อสร้างและทูลเกล้าถวายฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน คำว่า “สุคิริน” ให้เป็นชื่อของตำหนักซึ่งมีความหมายเป็นสิริมงคลว่า “พันธุ์ไม้อันเขียวชอุ่ม” มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขา ป่าไม้ และพืชพรรณไม้นานาชนิด

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐ กรมการปกครองแยกพื้นที่บางส่วนของอำเภอแว้ง  ตำบลมาโมง เป็นเขตการปกครองของ “กิ่งอำเภอสุคิริน” และ”นิคมสร้างตนเองสุคิริน” มาเป็นอำเภอสุคิริน จวบจนถึงปัจจุบัน

๒.๒ เอกลักษณ์ที่โดดเด่น

ตำหนักสุคิริน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางทัศนียภาพ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เทือกเขา ป่าไม้ สภาพอากาศที่บริสุทธิ์ ทำให้มีไม้ดอกไม้ประดับผลิดอกสวยงามตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเก็บภาพความประทับใจ ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่าเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชาวสุคิริน

ทั้งนี้ ตำหนักสุคิรินยังมีโครงการริเริ่มที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสุคิริน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สุคิรินที่รวบรวมวัตถุโบราณ รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพร่อนทองในอดีต ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริต่างๆของในอำเภอสุคิริน

 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจในอำเภอสุคิริน ไม่ว่าจะเป็น ศาลเจ้าโต๊ะโม๊ะ โครงการพระราชดำริ นาข้าวขั้นบันได ที่ยาเด๊ะ ฟาร์มตัวอย่างไอร์ปาโจ เป็นต้น  โดยตำหนักสุคิรินจะรวบรวมเส้นทางการเดินทางพร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ในเขตอำเภอสุคิรินให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาข้อมูล

 

๓. การเดินทาง (ทางรถยนต์/รถไฟ/เครื่องบิน)

- เครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – นราธิวาส จากนั้น เดินทางโดยรถบริการสาธารณะ ซึ่งมีรถตู้นราธิวาส – สุไหงโก – ลก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4084 ผ่านอำเภอตากใบ ถึงสถานีขนส่งสุไหงโก – ลก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถประจำทางหน้าสถานีรถไฟ สุไหงโก - ลก - แว้ง – สุคิริน มีรถออกทุกหนึ่งชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที

- รถไฟ เส้นทางกรุงเทพ – สุไหงโก  ลก ถึงสถานีรถไฟสุไหงโก – ลก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถประจำทางหน้าสถานีรถไฟ สุไหงโก - ลก - แว้ง – สุคิริน มีรถออกทุกหนึ่งชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที

- ทางรถยนต์ เส้นทางสายที่ ๑ จากจังหวัดนราธิวาส ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4055 ผ่านอำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4115 ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 34 นาที ด้วยระยะทาง 71 กิโลเมตร

เส้นทางสายที่ ๒ จากจังหวัดนราธิวาส ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4084 ผ่านอำเภอตากใบ อำเภอแว้ง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4057 ด้วยระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที

๔. ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลมาโมง  อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓ – ๖๕๖๐๖๘  โทรสาร ๐๗๓ – ๖๕๖๐๖๘

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2557

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  อีเมล์ : 
Gear6173@hotmail.com
ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์

www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์